DrBonyadi
دکتر مسعود بنیادی
بورد تخصصی گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
عضو نظام پزشکی کانادا
عضو آکادمی زیبایی آمریکا
عضو انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

قبل از برداشتن خالهای صورت چند نکته باید مورد توجه قرارگیرند:

آیا احتمال بدخیمی وجود دارد؟-

-آیا با توجه به اندازه و محل خال امکان برداشتن آن وجود دارد ؟

-آیا نتیجه ی ظاهری مطلوب بعد از برداشتن خال ایجاد می شود ؟


در صورتی که هر یک از جواب های فوق مثبت باشند ، بایستی خال برداشته شود . ما در تمامی موارد خال برداشته شده را جهت بررسی از نظر نوع آن و حصول اطمینان از نظر عدم وجود بدخیمی ، به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال می کنیم .

جهت برش جراحی جهت برداشتن خال از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . در صورتی که برش پوست بدرستی انجام گردیده و پس از برداشتن خال با درنظرگرفتن معیار های استاندارد بخیه زده شود و التیام پوست و نسوج زیرین بدرستی انجام گردد ، در محل خال ، اسکار قابل توجهی وجود نخواهد داشت .

برای حصول بهترین نتیجه در کلینیک ما علاوه بر رعایت موارد فوق ، از عینک های مخصوص ( LOUPE ) استفاده می شود و در اکثریت قریب باتفاق موارد ، بعد از کامل شدن دوره ی التیام محل برش قابل تشخیص نمی باشد .